Selecteer een pagina

Algemene voorwaarden

Ondernemingsgegevens

Fixet VOF
Aarschotsesteenweg 58
2230 Herselt
info@fixet.be
0498/858591

BE0896.946.429

RPR  Turnhout 17025680

Artikel 1: Algemene bepalingen

De e-commerce website van Fixet , een VOF met maatschappelijke zetel te Aarschotsesteenweg 58 2230 Herselt, BTW BE 0896.946.429, RPR Turnhout 17025680, Fixet VOF biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.

Onderhavige Algemene Voorwaarden (“Voorwaarden”) zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”). Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van Fixet VOF moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door de bestelling aanvaard zijn.

Artikel 2: Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen. Indien men iets wilt aankopen dat niet vermeld staat of met uitzonderingen wat mogelijk is via de webshop dient men een aangepaste prijs of offerte aan te vragen.

Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief en kunnen afwijken van het originele artikelen en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Artikel 3: Aanbod

Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Fixet VOF niet. Fixet VOF is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Fixet Vof is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.

Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Fixet VOF. Fixet VOF kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Artikel 4: Online aankopen

Beschrijving van een bestelling :

 • Kiezen van het product
 • Kleur van het product
 • Ingeven van de naam of tekst ( Fixet is niet verantwoordelijk voor gemaakte schrijffouten, in typen van hoofdletters of kleine letters bij het maken van de bestelling door de klant.)
 • Kiezen van kleur garen en lettertype ( die aan gegeven staan in de webshop ) voor de borduring.
 • Akkoord gaan met de algemene voorwaarden
 • Betalen van de bestelling via de mogelijkheden van de webshop

De Klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen

 • via kredietkaart
 • via bankkaart

Fixet Vof  is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is.

Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst

Fixet VOF zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en/of diensten. Als plaats van levering geldt het (leverings)adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt

Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal Fixet VOF de geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 7 werkdagen na ontvangst van betaling uitvoeren tenzij een langere of kortere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 2 werkdagen nadat Fixet VOF de betaling ontvangen heeft bericht.

Fixet VOF is niet verantwoordelijk voor eventuele vervolgschade geleden door de consument door een te late of foute levering.

Artikelen besteld via deze webwinkel worden geleverd in Belgie.

De levering gebeurt door B-post verzending.

Tenzij anders overeengekomen of uitdrukkelijk anders bepaald, worden de goederen aan de woonplaats van de Klant geleverd binnen 30 dagen na ontvangst van de bestelling.

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onverwijld schriftelijk worden gemeld binnen de 10 dagen aan Fixet VOF.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door Fixet Vof was geboden.

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van Fixet VOF.

De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Fixet VOF te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

 Artikel 7: Herroepingsrecht

 De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij Fixet VOF.

Geborduurde of gepersonaliseerde artikelen worden niet teruggenomen.

Aangeleverde artikelen van de klant (eigen textiel of producten) = eigen risico en kan niet verhaald worden op Fixet Vof. Fixet Vof kan hiervoor niet in gebreken gesteld worden. De klant heeft geen recht om een schadevergoeding te eisen bij fouten die gemaakt zijn op eigen textiel of producten.

Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.

De herroepingstermijn verstrijkt 10 kalenderdagen na de dag van bestelling.

 1. a) in geval van dienstenovereenkomsten of van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd : “van de sluiting van de overeenkomst”;

 

 1. b) voor verkoopovereenkomsten (met inbegrip van overeenkomsten die zowel goederen als diensten betreffen) : “waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.”;

 

 1. c) voor overeenkomsten waarbij de Klant in dezelfde bestelling meerdere goederen heeft besteld die afzonderlijk worden geleverd : “waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het laatste goed fysiek in bezit krijgt.”;

 

 1. d) voor overeenkomsten betreffende de levering van een goed bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen : “waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de laatste zending of het laatste onderdeel fysiek in bezit krijgt.”;

 

 1. e) voor overeenkomsten betreffende regelmatige levering van goederen gedurende een bepaalde periode : “waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het eerste goed fysiek in bezit krijgt.”.

 

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant Fixet VOF Aarschotsesteenweg 58 2230 Herselt – info@fixet.be via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, of e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. De Klant kan hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar is hiertoe niet verplicht.

Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

 De Klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 10 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan Fixet VOF heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan Fixet Vof Aarschotsesteenweg 58 2230 Herselt of aan.  De Klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 10 kalenderdagen is verstreken.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Klant.

Als de Klant heeft verzocht om de verrichting van diensten te laten beginnen tijdens de herroepingstermijn, betaalt de Klant een bedrag dat evenredig is aan hetgeen op het moment dat hij ons ervan in kennis heeft gesteld dat hij de overeenkomst herroept reeds geleverd is, vergeleken met de volledige uitvoering van de overeenkomst.”

Eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de Klant voor een andere wijze van levering dan de door Fixet VOF geboden goedkoopste standaard levering worden niet terugbetaling.

Artikel 8: Garantie

Er worden geen garanties geven op onze artikelen.

Artikel 9: Klantendienst

De klantendienst van Fixet vof is bereikbaar op het telefoonnummer +32 498/858591, via info@fixet.be. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.

Artikel 10: Sancties voor niet-betaling

Alle facturen zijn op de zetel van Fixet VOF betaalbaar, binnen de 30 dagen na levering.  Elke bedrag dat op de vervaldag niet is betaald zal van rechtswege en zonder dat daartoe een voorgaande ingebrekestelling vereist is. Een verwijlintrest van 10% per maand vanaf de datum van de facturatie.

Zonder dat de verschuldigde rente ooit lager zal mogen zijn dan deze bekomen door toepassing van de Belgische discontovoet. Zo een factuur niet is betaald op de vervaldag zal eveneens van rechtswege en zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, een schadenvergoeding van 15% met een minimum van € 90,00, verschuldigd zijn op het achterstallige factuurbedrag. Niet betaling door de klant van een factuur op de vervaldag verleent Fixet VOF het recht , met alle met de klant nog lopende overeenkomsten éénzijdig en zonder schadenvergoeding te verbreken en maakt bovendien alle niet vervallen facturen onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 11: Privacy

De verantwoordelijke voor de verwerking, Fixet VOF respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.

De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden: het verwerken van de bestelling, reclame -en of marketingdoeleinden.

In geval van gebruik van gegevens voor direct marketing: U kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing. Hiertoe kan U zich steeds richten tot Fixet Vof info@fixet.be

Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden.De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn logingegevens en het gebruik van zijn paswoord. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, Fixet Vof heeft dus geen toegang tot uw paswoord.

Fixet Vof  houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden.

Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren op Fixet Vof.

Artikel 12: Gebruik van cookies

Tijdens een bezoek aan de site kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

 • Analyses

  De diensten die staan beschreven in dit onderdeel stellen de Eigenaar in staat het internetverkeer te volgen en te analyseren en dit kan worden gebruikt om het gebruiksgedrag in kaart te brengen.

  Google Analytics (Google LLC)

  Google Analytics is een webanalysedienst die wordt aangeboden door Google LLC (“Google”). Google gebruikt de verzamelde Gegevens om het gebruik van deze Website, te volgen en te onderzoeken, om rapporten over de activiteiten ervan op te stellen en deze te delen met andere diensten van Google.
  Google kan de verzamelde Gegevens gebruiken om de advertenties van zijn eigen advertentienetwerk in te kaderen en te personaliseren.

  Verzamelde Persoonsgegevens: Cookie; Gebruiksgegevens.

  Verwerkingslocatie: VS – Privacybeleid – Opt Out. Deelnemer aan Privacyschild.

  WordPress Stat (Automattic Inc.)

  WordPress Stats is een analyseservice die wordt aangeboden door Automattic Inc.

  Verzamelde Persoonsgegevens: Cookie; Gebruiksgegevens.

  Verwerkingslocatie: VS – Privacybeleid.

 • Contact met de Gebruiker

  Contactformulier (deze Website)

  Door het contactformulier in te vullen met zijn/haar Gegevens, geeft de Gebruiker deze Website toestemming deze gegevens te gebruiken om te antwoorden op informatieverzoeken, aanvragen voor prijsopgaven en andere soorten verzoeken die in de kop van het formulier worden aangegeven.

  Verzamelde Persoonsgegevens: achternaam; e-mailadres; telefoonnummer; voornaam.

 • Interactie met externe sociale netwerken en platforms

  Met dit type diensten is rechtstreeks interactie mogelijk met sociale netwerken of andere externe platforms vanaf de pagina’s van deze Website.
  De interactie en informatie die worden verkregen door deze Website worden altijd beheerst door de privacy-instellingen van de Gebruiker voor elk sociale netwerk.
  Als dit type dienst is geïnstalleerd, kan deze nog steeds verkeersgegevens verzamelen voor de pagina’s waarop de dienst is geïnstalleerd, zelfs als de Gebruikers deze niet gebruiken.
  We raden u aan om uit te loggen van de betreffende diensten om ervoor te zorgen dat de in deze Website verwerkte gegevens niet opnieuw worden gekoppeld aan het profiel van de Gebruiker.

  Google+ +1-knop en sociale widgets (Google LLC)

  De Google+ +1-knop en sociale widgets zijn diensten waarmee interactie mogelijk is met sociale netwerk Google+, die worden aangeboden door Google LLC.

  Verzamelde Persoonsgegevens: Cookie; Gebruiksgegevens.

  Verwerkingslocatie: VS – Privacybeleid. Deelnemer aan Privacyschild.

  Vind ik leuk-knop van Facebook en sociale widgets (Facebook, Inc.)

  De vind ik leuk-knop van Facebook en sociale widgets zijn diensten die worden aangeboden door Facebook, Inc. waarmee interactie met het sociale netwerk van Facebook mogelijk is.

  Verzamelde Persoonsgegevens: Cookie; Gebruiksgegevens.

  Verwerkingslocatie: VS – Privacybeleid. Deelnemer aan Privacyschild.

  ShareThis (Sharethis Inc.)

  ShareThis een dienst die wordt aangeboden door ShareThis Inc., die een widget weergeeft waarmee interactie mogelijk is met sociale netwerken en externe platforms en het delen van de inhoud van deze Website mogelijk is.
  Afhankelijk van de configuratie, kan deze dienst widgets die eigendom zijn van externe partijen weergeven, zoals de beheerders van sociale netwerken waar de interacties worden gedeeld. In dit geval worden ook de externe partijen die de widget verstrekken bericht over de interacties en de Gebruiksgegevens op de pagina’s waar deze dienst is geïnstalleerd.

  Verzamelde Persoonsgegevens: Cookie; Gebruiksgegevens.

  Verwerkingslocatie: VS – Privacybeleid.

 • Spambescherming

  Deze soort diensten analyseren het verkeer van deze Website, dat mogelijk Persoonsgegevens van Gebruikers bevat om het te filteren van delen van verkeer, berichten en content die als spam worden herkend.

  Akismet (Automattic Inc.)

  Akismet is een spambeschermingsdienst die wordt aangeboden door Automattic Inc.

  Verzamelde Persoonsgegevens: verschillende Gegevenstypes die in het privacybeleid van de service zijn omschreven.

  Verwerkingslocatie: VS – Privacybeleid.

 • Weergave van content van externe platforms

  Met dit soort diensten kunt u content die op externe platforms is gehost direct op de pagina’s van deze Website bekijken en hiermee interacties uitvoeren.
  Als dit type dienst is geïnstalleerd, kan deze nog steeds websiteverkeersgegevens verzamelen voor de pagina’s waarop de dienst is geïnstalleerd, zelfs als de Gebruikers deze niet gebruiken.

  Google Fonts (Google LLC)

  Google Fonts is een dienst voor de visualisering van lettertypes, die wordt aangeboden door Google LLC waarmee deze Website dit soort content op zijn pagina’s kan opnemen.

  Verzamelde Persoonsgegevens: Gebruiksgegevens; verschillende Gegevenstypes die in het privacybeleid van de service zijn omschreven.

  Verwerkingslocatie: VS – Privacybeleid. Deelnemer aan Privacyschild.

  YouTube video widget (Google LLC)

  YouTube is een dienst voor de visualisering van videocontent die wordt aangeboden door Google LLC waarmee deze Website dit soort content op zijn pagina’s kan opnemen.

  Verzamelde Persoonsgegevens: Cookie; Gebruiksgegevens.

  Verwerkingslocatie: VS – Privacybeleid. Deelnemer aan Privacyschild.

  YouTube video widget zonder cookies (Google LLC)

  YouTube is een dienst voor de visualisering van videocontent die wordt aangeboden door Google LLC waarmee deze Website dit soort content op zijn pagina’s kan opnemen.
  Deze widget is op zo’n manier ingesteld dat YouTube geen informatie en cookies over gebruikers opslaat op deze Website, tenzij ze de video afspelen.

  Verzamelde Persoonsgegevens: Gebruiksgegevens.

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd.  Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

Artikel 13: Aantasting geldigheid – niet-verzaking

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door Fixet Vof om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

Artikel 14: Wijziging voorwaarden

Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van Fixet Vof. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.

Artikel 15: Bewijs

De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

Fixet Vof heeft het Reglement van het UNIZO e-commerce label onderschreven. Een kopie van dit Reglement en de toegang tot de klachtenprocedure van UNIZO is beschikbaar via https://www.unizo.be/uw-webshop-juridisch-waterdicht-dankzij-het-unizo-e-commercelabel.

Artikel 16: Toepasselijk recht – Geschillen

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht.

De rechtbanken van de woonplaats van de Consument zijn bevoegd bij gerechtelijke geschillen. De Consument kan zich ook wenden tot het ODR-platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr/).

Artikel 17: Druk

Indien de goederen, door de klant besteld worden, voorzien van drukwerk of borduring zal de film of programma dat hiervoor dient aangemaakt te worden, ook na levering van de goederen, ten alle tijden eigendom blijven van Fixet Vof.

Artikel 18 : Aanbod en bestelling

Elke bestelling die gedaan wordt via mail, telefonisch of in de winkel van een klant en gericht aan Fixet. Is een vorm van een overeenkomst.